Body

Help

Hieronder vindt u antwoorden op vragen over het publiceren van gegevens of het gebruik van deze site.

De Europese verordening nr. 1306/2013 bepaalt dat de volgende gegevens over de begunstigden van landbouwsteun publiek gemaakt moeten worden: de naam van de begunstigden, de woonplaats en de bedragen die ze hebben ontvangen in het voorbije begrotingsjaar uit het Europees landbouwgarantiefonds (ELGF) en uit het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (EFLPO) tijdens de vorige twee afgesloten begrotingsjaren (een begrotingsjaar is de periode van 16 oktober van het jaar 'n-1' tot 15 oktober van het jaar 'n', bijvoorbeeld: begrotingsjaar 2014 loopt van 16/10/2013 tot 15/10/2014).

Vanaf begrotingsjaar 2014 worden niet enkel rechtspersonen gepubliceerd die steun ontvangen hebben, maar ook natuurlijke personen. Let wel dat wanneer het bedrag aan steun dat een begunstigde in een jaar heeft ontvangen , gelijk is aan of kleiner is dan 1250 EURO de naam niet bekend gemaakt wordt, maar dat een unieke code (type BEL12345) wordt gegeven. Deze unieke code is lukraak gekozen en deze nummering zal jaar na jaar doorlopen.
Om de anonimiteit te garanderen worden, bij opzoekingen waar het resultaat minder dan 10 begunstigden met minder dan 1250 EURO aan steun bevat, ook de gegevens van de andere begunstigden die minder dan 1250 EURO steun ontvingen in de hogere administratieve eenheid (arrondissement) weergegeven.

Alle steunbedragen die in het kader van het Gemeenschappelijk LandbouwBeleid (GLB) werden uitbetaald, zowel die van het Europese Landbouw GarantieFonds (ELGF) als die van het Europese Landbouwfonds voor PlattelandsOntwikkeling (ELFPO), worden getoond. 
Zowel de bijdragen van de regio (nationale aandelen) als die van de Europese Unie worden getoond. Negatieve bedragen slaan op teruggevorderde of gecorrigeerde steunbedragen. 
De opsplitsing in de verschillende maatregelen, alsook de aard, de omschrijving en de doelstelling van elke maatregel, wordt hier beneden weergegeven.

Download de lijst

Alle bedragen worden in EURO weergegeven.

Vanaf begrotingsjaar 2014 worden niet enkel rechtspersonen gepubliceerd die steun ontvangen hebben, maar ook natuurlijke personen.
Let wel dat wanneer het bedrag aan steun dat een begunstigde in een jaar heeft ontvangen , gelijk is aan of kleiner is dan 1250 EURO de naam niet bekend gemaakt wordt, maar dat een unieke code (type BEL12345) wordt gegeven.

Alle steunbedragen, zowel de bijdrage van de Europese Unie als de bijdrage van de regio (nationale aandeel) worden weergegeven.

De gegevens blijven beschikbaar op de site gedurende 2 jaar na hun bekendmaking.

Vanaf 2015 gebeurt de bekendmaking van het vorige begrotingsjaar jaarlijks uiterlijk op 31 mei, zowel voor het Europees landbouwgarantiefonds (ELGF) als voor het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Gegevens beschikbaar in 2023 (op 31/05/2023) zijn alle betaalgegevens van de betaalorganen voor begrotingsjaar 2021 en 2022, komende van Wallonië en van Vlaamse overheid.

Overeenkomstig de verplichting opgelegd door artikel 111 van de verordening 1306/2013, zijn de gegevens waarover het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en het Waals Gewest beschikken te raadplegen op een tussen deze gewesten gedeelde website: (www.belpa.be). Brussel Economie en Werkgelegenheid (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel) werd als beheerder ervan aangewezen.

In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 wordt het verwerken van persoonsgegevens die op deze website worden meegedeeld, toevertrouwd aan Brussel Economie en Werkgelegenheid als verwerkingsverantwoordelijke.

Voor alle bijkomende inlichtingen kunt u het privacybeleid raadplegen en/of contact opnemen met de DPO van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) op het e-mailadres dpo@gob.brussels. Voor klachten kan u hetzij op het e-mailadres klachten@gob.brussels de klachtendienst bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel hetzij de Gegevensbeschermingsautoriteit contacteren.

Elk verzoek om toegang tot en verbetering en/of uitwissing van gegevens kan bij het gewestelijke bestuur van het Gewest van de begunstigde worden ingediend:
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: landbouw@gob.brussels
Vlaams Gewest: gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be
Waals Gewest: portaalsite `Wallonie´ en dgarne@spw.wallonie.be

Vanaf begrotingsjaar 2014 worden niet enkel rechtspersonen gepubliceerd die steun ontvangen hebben, maar ook natuurlijke personen.
Let wel dat wanneer het bedrag aan steun dat een begunstigde in een jaar heeft ontvangen, gelijk is aan of kleiner is dan 1250 EURO de naam niet bekend gemaakt wordt, maar dat een unieke code (type BEL12345) wordt gegeven.
Deze unieke code is lukraak gekozen en deze nummering zal jaar na jaar doorlopen.

Voor de natuurlijke personen wordt de naam weergegeven met voornaam en familienaam.

De volledige officiële naam zoals deze is ingeschreven, voor de begunstigden die rechtspersonen zijn, zonder toevoeging van het type rechtspersoon.
Als de officiële naam het woord NV of BVBA e.d. bevat, wordt dit echter wel weergegeven.

Merk op dat quotes (“) die in de naam van rechtspersonen zijn opgenomen, niet getoond worden op de site. Voor een opzoeking moeten ze ook weggelaten worden.

De volledige naam van de vereniging zoals deze is ingeschreven of anderszins officieel is erkend, voor de begunstigden die een vereniging van natuurlijke of rechtspersonen zonder eigen rechtspersoonlijkheid zijn.
Let wel op, wanneer het bedrag aan steun dat een begunstigde in een jaar heeft ontvangen, gelijk is aan of kleiner is dan 1250 EURO wordt de naam niet bekend gemaakt, maar wordt een unieke code (type BEL12345) gegeven.

Deze unieke code is lukraak gekozen en deze nummering zal jaar na jaar doorlopen.

ELGF: Europees Landbouwgarantiefonds
ELFPO: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
GLB: Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Het opzoeken kan plaatsvinden door één van de volgende functies of een combinatie ervan te gebruiken. De gegevens worden, per default, op naam gesorteerd. Het is mogelijk om te sorteren op de andere kolommen door op de titel van de te sorteren kolom te klikken

Het is mogelijk om op de volledige naam of een deel ervan te zoeken.

Vanaf begrotingsjaar 2014 worden niet enkel rechtspersonen gepubliceerd die steun ontvangen hebben, maar ook natuurlijke personen.
Let wel dat wanneer het bedrag aan steun dat een begunstigde in een jaar heeft ontvangen , gelijk is aan of kleiner is dan 1250 EURO de naam niet bekend gemaakt wordt, maar dat een unieke code (type BEL12345) wordt gegeven. 
Deze unieke code is lukraak gekozen en deze nummering zal jaar na jaar doorlopen.

Om de anonimiteit te garanderen worden, bij opzoekingen waar het resultaat minder dan 10 begunstigden met minder dan 1250 EURO aan steun bevat, ook de gegevens van de andere begunstigden die minder dan 1250 EURO steun ontvingen in de hogere administratieve eenheid (arrondissement) weergegeven.

Het is mogelijk om op de volledige postcode of een deel ervan te zoeken.

Om de anonimiteit te garanderen worden, bij opzoekingen waar het resultaat minder dan 10 begunstigde met minder dan 1250 EURO aan steun bevat, ook de gegevens van de andere begunstigde die minder dan 1250 EURO steun ontvingen in de hogere administratieve eenheid (arrondissement) weergegeven.
De postcodes worden in dit geval vervangen door de Nutscode van het betrokken arrondissement.

Een lijst van alle Postcodes, met de betrokken Gemeentenaam, Hoofdgemeente en Arrondissementsnaam wordt beneden weergegeven.

Download de lijst

Het is mogelijk om op de volledige naam van de gemeente of een deel ervan te zoeken.

Om de anonimiteit te garanderen worden, bij opzoekingen waar het resultaat minder dan 10 begunstigde met minder dan 1250 EURO aan steun bevat, ook de gegevens van de andere begunstigde die minder dan 1250 EURO steun ontvingen in de hogere administratieve eenheid (arrondissement) weergegeven.
De postcodes worden in dit geval vervangen door de Nutscode van het betrokken arrondissement en in plaats van de Gemeentenaam, zal de Arrondissementsnaam worden weergegeven.

Een lijst van alle Postcodes, met de betrokken Gemeentenaam, Hoofdgemeente en Arrondissementsnaam wordt beneden weergegeven.

Download de lijst

De keuzelijst toont de begrotingsjaren waarvoor bedragen opgezocht kunnen worden. Het volstaat eenvoudigweg om op het gekozen jaar te klikken.
Voor het zoeken op alle jaren, kies de lege optie.

Zoeken op bedragen is slechts mogelijk in combinatie met het type bedrag.

Het is mogelijk om naar begunstigden te zoeken die toelagen hebben ontvangen, vanaf een zeker bedrag tot een ander. In dit geval de criteria van opzoeking invoeren in de 2 vakjes. 
Het is eveneens mogelijk om resultaten te verkrijgen tot een zeker bedrag: het eerste vakje leeg laten en het plafondbedrag invoeren in het tweede.
Uiteindelijk is het mogelijk om naar begunstigden te zoeken vanaf een bedrag: voer dit bedrag in het eerste vakje in en laat het tweede vakje leeg.

Na invoering van de criteria, klik op de knop "Zoeken".
Om de criteria te wissen, klik op de knop "Leegmaken".